Drone View of Peshwai of Shri Niranjani Akhada Kumbh Mela 2019 Prayagraj

Drone View of Peshwai of  Shri Niranjani Akhada Kumbh Mela 2019 Prayagraj
Drone View of Peshwai of  Shri Niranjani Akhada Kumbh Mela 2019 Prayagraj
“Naga Sanyasis” performing skills.
Drone View of Peshwai of  Shri Niranjani Akhada Kumbh Mela 2019 Prayagraj