Kumbh Mela Prayagraj – 2013

  • Drone view of Kumbh Mela Prayagraj – 2013
  • Drone view of Kumbh Mela Prayagraj – 2013
  • Drone view of Kumbh Mela Prayagraj – 2013
  • Drone view of Kumbh Mela Prayagraj – 2013
  • Drone view of Kumbh Mela Prayagraj – 2013
  • Drone view of Kumbh Mela Prayagraj – 2013
  • Drone view of Kumbh Mela Prayagraj – 2013
  • Drone view of Kumbh Mela Prayagraj – 2013
  • Drone view of Kumbh Mela Prayagraj – 2013
  • Drone view of Kumbh Mela Prayagraj – 2013